Aktualności

Żródło: https://istotne.pl/

Jest porozumienie w sprawie bolesławieckiego Schroniska dla osób bezdomnych

Prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz Zbigniew Herbut – prezes PCK oddziału rejonowego w Bolesławcu i Anita Sałaciak – wiceprezes zawarli umowę na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienia tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”.

Umowa obowiązuje do końca 2024 roku i obejmuje zabezpieczenie 32 miejsc tymczasowego pobytu dla mężczyzn w Schronisku dla Bezdomnych, których ostatnim miejsce zameldowania na pobyt stały było miasto Bolesławiec oraz powiat bolesławiecki.

Umowę poprzedziło porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec, Gminy Gromadka, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Osiecznica, Gminy i Miasta Nowogrodziec świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn.

Porozumienie zawiera m.in. roczny ryczałt za jedno miejsce w schronisku w wysokości 16 425 zł oraz liczbę miejsc oraz roczną kwotę dotacji dla poszczególnych gmin:

Gminy Miejskiej Bolesławiec (19 miejsc – 312 072 zł),
Gminy Bolesławiec (3 miejsca – 49 275 zł),
Gminy Gromadka (3 miejsca – 49 275 zł),
Gminy Warta Bolesławiecka (3 miejsca – 49 275 zł),
Gminy Osiecznica (1 miejsce – 16 425 zł),
Gminy i Miasta Nowogrodziec (3 miejsca – 49 275 zł).
Pobyt w placówce jest możliwy na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiedni ośrodek pomocy społecznej z terenu powiatu bolesławieckiego.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Bolesławcu znajduje się przy al. Tysiąclecia 32A. Celem placówki są działania o charakterze osłonowym – zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych, gwarantujących egzystencję osób bezdomnych oraz podejmowanie działań o charakterze aktywizującym, które zmierzają do wyprowadzenia z bezdomności osób rokujących perspektywy przezwyciężenia tej sytuacji i powrót do życia w społeczności.

Placówka funkcjonuje w systemie całorocznym i całodobowym, realizuje zadania obejmujące w szczególności udzielenie tymczasowego noclegu osobom bezdomnym (łóżko, pościel i szafkę na odzież, naczynia), wyżywienie (trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący), możliwość wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej (dostęp do dwóch łazienek z natryskami, umywalkami i toaletami). Placówka zapewnia środki higieny osobistej. W schronisku istnieje możliwość skorzystania z pralek, lodówek, telewizora.

Podopieczni placówki ściśle współpracują z kadrą schroniska w celu rozwiązywania swoich problemów oraz bieżących spraw życia codziennego poprzez: motywowanie do leczenia w poradni uzależnień i podjęcie terapii, nieodpłatną pomoc prawna i psychologiczną, uzyskanie dowodu osobistego, rejestrowanie się w urzędzie pracy w celu poszukiwania pracy, aktywizowanie osób bezrobotnych do poszukiwania pracy, pomoc przy pisaniu CV, bezpośrednie rozmowy z pracodawcami, wspieranie w poszukiwaniu stałych miejsc zamieszkania, pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, renty lub emerytury, podjęcie niezbędnego leczenia, pomoc w rozwiązywaniu zaniedbanych spraw rodzinnych, pomoc w zagospodarowaniu osobom usamodzielniającym się.

Ponadto – angażowanie podopiecznych w różne prace na rzecz społeczeństwa Bolesławca, udział osób bezdomnych w akcjach charytatywnych PCK, drobne remonty pomieszczeń schroniska i dbanie o otoczenie, prace w kuchni, bieżące prace porządkowe sal i pomieszczeń placówki.

Żródło: Telewizja Bolesławiec – https://www.boleslawiec.tv/

105 lat PCK: Pomagamy od początku – bez końca
18 stycznia najstarsza organizacja humanitarna w Polsce – Polski Czerwony Krzyż – kończy
105 lat. Z tej okazji PCK mówi o swojej historii i teraźniejszości.
Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 roku w Warszawie, dwa miesiące
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. PCK jest od początku swego istnienia głęboko
związany z historią Polski. Był obecny przy najważniejszych dziejowych wydarzeniach takich
jak: konflikt zbrojny 1920 roku, przewrót majowy 1926, wielkie katastrofy naturalne Drugiej
Rzeczpospolitej, kampania wrześniowa 1939 roku, ekshumacja grobów katyńskich,
Powstanie Warszawskie, odbudowa Polski po wojnie, przemiany 1989, powódź stulecia w
1997 roku, pandemia Covid19, konflikt w Ukrainie.
„Polski Czerwony Krzyż od 105 lat odpowiada na aktualne potrzeby społeczne. Pod znakiem
czerwonego krzyża działają ludzie, którzy służą drugiemu człowiekowi. Niezależnie
od pochodzenia, poglądów, czy orientacji politycznej: wszystkich nas łączy potrzeba
bezinteresownego pomagania. Wielu wolontariuszy niosąc ratunek innym, poświęca się
tracąc własne zdrowie lub nawet życie. Każda z tych osób zasługuje na ogromny szacunek i
pamięć” – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego
Krzyża.
W początkowym okresie (1919 – 1923) prace Czerwonego Krzyża w Polsce toczyły się
w warunkach zbliżonych do konfliktu zbrojnego. Aktualny był problem ozdrowieńców
i inwalidów, którym ciężko było znaleźć miejsce w społeczeństwie. Masowym zjawiskiem
pozostawało bezrobocie, dotykające w dużej mierze zdemobilizowanych żołnierzy. Pomoc
wykluczonym weszła na stałe do programu Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyzwaniem była
walka z chorobami zakaźnymi, na tym polu sukcesy odnosiły przychodnie PCK. Na wsi, w
dużej mierze pozbawionej podstawowej opieki medycznej, szerzono edukację sanitarną.
Nierozwiązanym problemem Dwudziestolecia była bezdomność. Polski Czerwony Krzyż starał
się zapewnić ludziom w kryzysie bezdomności: opiekę lekarską, ambulatoryjną i szpitalną, jak
również niezbędne lekarstwa i środki higieny osobistej, zaś dzieciom pochodzącym z tych
rodzin darmowe wyżywienie i witaminy. Propagowano akcję przyjmowania w
zamożniejszych domach ubogich dzieci do stołu, co miało głęboki wymiar humanitarny. Akcją
pomocy doraźnej obejmowano także ofiary klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów etc.),
organizowano szpitale polowe i punkty opatrunkowe: wyposażone w profesjonalny sprzęt.
Opieka medyczna oraz pomoc humanitarna wymagały szkolenia kadr oraz doskonalenia
umiejętności. Kluczowe znaczenie miał program edukacyjny dla sióstr pogotowia sanitarnego
(nazwanych Siostrami PCK). Specjalne kursy prowadzono dla ratowników i drużyn
ratowniczych. Do transportu rannych i chorych używano wówczas koni, ale także pierwszych
samochodów. Szerokim echem odbiło się wykorzystywanie przez Polski Czerwony Krzyż
samolotu, co uchodziło wtedy za dowód postępu. Jedną z pięknych kart 105-letniej historii
było zorganizowanie przez PCK masowego krwiodawstwa. Istnieje do dziś.
Działalność w czasie II wojny światowej odbywała się w warunkach ekstremalnie trudnych.
Czerwonokrzyski personel był obecny na polach bitew i na miejskich barykadach, wszędzie

z oddaniem realizując swą ogólnoświatową misję zapobiegania lub pomniejszania ludzkiego
cierpienia. Po wojnie w całym kraju zaczęły powstawać placówki PCK, łączące w sobie
funkcje: przychodni lekarskiej, noclegowni, świetlicy, a także magazynu wydającego ubrania
i żywność. Z pomocą przychodziło Biuro Informacji i Poszukiwań, które tylko w 1945 roku
otrzymało 1 020 845 zapytań, a w 120 364 przypadkach zdołało udzielić odpowiedzi.
Dzisiaj jako najstarsza organizacja humanitarna w Polsce Czerwony Krzyż ma bogate tradycje,
a przy tym jest nowoczesny i śmiało patrzy w przyszłość. Obecna Strategia 2030 opiera się na
3 filarach działań: gotowości do działania w czasach kryzysu, działań na rzecz zdrowia
i profilaktyki oraz aktywizacji społeczeństwa i niwelowanie nierówności społecznych. Misją
PCK pozostaje zapobieganie i pomniejszanie ludzkiego cierpienia oraz ochrona godności
człowieka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, czy przekonań.
Organizacja pomaga m.in. dzieciom i osobom starszym, chorym i rannym, migrantom
i uchodźcom. W 2022 roku PCK objął pomocą społeczną ponad 1,3 mln beneficjentów
oferując m.in.: dożywianie, paczki żywnościowe, zestawy higieniczne, odzież oraz zapomogi
pieniężne. PCK prowadzi 13 magazynów pomocy doraźnej, z których każdego roku korzysta
ponad 96 200 osób. Ponad 4570 sióstr PCK na co dzień opiekuje się osobami starszymi,
chorymi i niepełnosprawnymi. Seniorzy korzystają z zajęć oferowanych przez 26 Klubów
Seniora PCK, natomiast dzieci i młodzież mogą uczęszczać do 38 świetlic środowiskowych.
Po 24 lutego 2022 roku bardzo ważną grupą beneficjentów PCK stali się uchodźcy
z Ukrainy. Dotychczas z pomocy PCK, oferowanej w różnych formach, skorzystało prawie 1,8
mln uchodźców zza wschodniej granicy. Polski Czerwony Krzyż prowadzi dla nich m.in.
Centra Integracji, w których podopieczni korzystają z pomocy psychologa, prawnika, a także
doradców zawodowych, dzięki czemu mają szansę na aktywizację zawodową.
Polski Czerwony Krzyż stale rozwija ogólnopolski System Ratownictwa, wyposażając swoich
ratowników w nowoczesny sprzęt: specjalne samochody, drony, mobilne punkty sanitarne.
W ramach systemu tworzone są Grupy Pomocy Humanitarnej, złożone z przeszkolonych
wolontariuszy. Ważnym aspektem działalności PCK pozostaje Krajowe Biuro Poszukiwań
i Informacji. Najstarsza organizacja humanitarna w Polsce nadal promuje honorowe
krwiodawstwo. Prowadzi kampanie społeczne, szerzy edukację zdrowotną, organizuje zbiórki
dla potrzebujących. Pomoc nie byłaby możliwa bez darczyńców oraz wolontariuszy.

  1. rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża odbywa się pod hasłem: Pomagamy
    od początku – bez końca.

Zabawa Mikołajkowa 2023

W minioną sobotę tj. 9 grudnia br. Oddzial Rejonowy PCK w Bolesławcu
zorganizował Zabawę Mikołajkową dla 70/siedemdziesiecioro/ dzieci z miasta Bolesławiec
oraz jego okolic m.in. z Gromadki i Osiecznicy. na uczestników czekały liczne atrakcje.
Pani Agata z Centrum Animacji dla Dzieci „Foremka” zadbała o wspólny radosny czas, który wypełniły:
– gry i zabawy / w tym pokaz dwukolorowych baniek /;
– tatuaż „choinki”,
Oczekiwanie na św. Mikołaja umilił smakowity poczęstunek w postaci: ptysiów, pączkow a także innych słodkości – przygotowany przez Pania Grażynke.
Natomiast Pan Jarek zadbał o odpowiednio dobraną oprawę muzyczną dla uczestników zabawy.
Tego Świetego, nie trzeba nikomu przedstawiać.
To św. Mikołaj. Wizyta Świetego Mikołaja to najbardziej oczekiwany dzień przez wszystkie dzieci, które były grzeczne przez cały rok. Obdarowane prezentami, radośnie żegnajac Mikołaja opuszczały bolesławiecka Szkołę Muzyczną, w której odbywała się zabawa.

Szczególnie podziękowania Oddział Rejonowy PCK w Bolesławcu kieruje w stronę:

Pani Agaty oraz pana Jarka za poprowadzenie zabawy i zapewnienie oprawy muzycznej;
Pani dyr. Adriany Nizińskiej za ugoszczenie dzieci w salach Szkoły Muzycznej;
Pani Grażynki za zorganizowanie Pomocnej Grupy, która sponsorowała i przygotowała poczęstunek;
Wolontariuszy ze Szkoły podstawowej nr 2 w Bolesławcu;

Ludzi Dobrej Woli, którzy w czasie akcji charytatywnych, wspierają datkami działania Polskiego Czerwonego Krzyża