Schronisko dla Osób Bezdomnych

W 2019 roku Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu  zapewnia 35 miejsc noclegowych.

Środki finansowe na  działalność Schroniska w 2019 roku zapewnia Gmina Miejska Bolesławiec w wysokości 350.000 złotych. Do placówki przyjmowani są mieszkańcy miasta i powiatu bolesławieckiego na podstawie decyzji pomocy społecznej.

W 2018 roku przewidywane wydatki na działalność Schroniska dla Osób Bezdomnych wyniosą 380.000 złotych. Placówka zapewnia 38 łózek.
Całość kwoty przekazała Gminy Miejska w Bolesławcu.Zagwarantowane miejsca w placówce maja wszystkie gminy powiatu bolesławieckiego.

W 2017 roku przewidywane wydatki na działalność Schroniska dla Osób Bezdomnych wyniosą 348.580 złotych.
Gmina Miejska Bolesławiec 140.000 złotych
Gmina Bolesławiec 11.000 złotych.
Pozostałe środki to wkład własny Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu.Koszt całodobowy wynosi 21 złotych.
W roku 2016 udzielono pomocy dla 97 osób bezdomnych.

Dotacje otrzymane w 2016 roku
1. Gmina Miejska Bolesławiec 140.000 złotych
2.Gmina Wiejska Bolesławiec 10.000 złotych
3.Gmina Warta Bolesławiecka 5.000 złotych

Dotacje na działalność w 2015 roku
1. Gmina Miejska Bolesławiec 140.000 zł
2. Gmina Wiejska Bolesławiec 10.000 zł
3. Gmina Warta Bolesławiecka 5.000 zł

Dotacja na prowadzenie schroniska w 2014roku

 • Gmina Miejska Bolesławiec    kwotę          130.000 zł
 • Gmina Wiejska Bolesławiec    kwotę            10.000 zł

Dotacja na prowadzenie schroniska w 2013roku

Gmina Miejska Bolesławiec    120.000 zł

Gmina Warta Bolesławiecka    5.000 zł

Gmina Wiejska Bolesławiec 10.000 złotych.

Dotacja na prowadzenie schroniska w 2012roku

Gmina Miejska Bolesławiec  kwota 110.000 zł
Gmina Wiejska Bolesławiec  kwota  10.000 zł

Dotacja na prowadzenie schroniska w 2011 roku

Gmina Miejska Bolesławiec  kwota 120.000 zł
Gmina Wiejska Bolesławiec  kwota  10.000 zł

Dotacje na prowadzenie działalności w 2010 roku 

Gmina Miejska Bolesławiec kwota 120.000 złotych
Gmina Wiejska Bolesławiec kwota 7.000 złotych

Dotacje na prowadzenie działalności w 2009 roku

Gmina Miejska Bolesławiec kwota 97.024 złotych
Gmina Gromadka kwota 2.000 złotych
Gmina Wiejska Bolesławiec kwota 4.000 złotych

Schronisko dla Osób Bezdomnych jest placówką Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu z siedzibą przy ulicy Al.Tysąclecia 32A.

Celem placówki  są  działania o charakterze osłonowym- zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych, gwarantujących egzystencję osób bezdomnych  oraz podejmowanie działań  o charakterze aktywizującym zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności osób rokujących perspektywy przezwyciężenia tej sytuacji i powrót do życia w społeczności .

Schronisko swoim działaniem obejmuje mieszkańców miasta i gminy Bolesławiec. W sytuacjach wyjątkowych z usług mogą korzystać mieszkańcy spoza Bolesławca i powiatu.

Placówka funkcjonuje w systemie całorocznym i całodobowym , realizuje zadania obejmujące w szczególności:

Udzielenie tymczasowego noclegu osobom bezdomnym

 •  zapewniamy  – nocleg   –  łóżko, pościel i szafkę na odzież, naczynia,
 •  wyżywienie  – trzy posiłki  dziennie ,w tym jeden gorący,  (7,30 – 14,00- 19,00)

Zapewniamy możliwość wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania  higieny osobistej ;

 • dostęp do  dwóch  łazienek  z natryskami , z ciepłą wodą, umywalkami i toaletami (otrzymują mydełko, papier toaletowy, szampon).
 • możliwość skorzystania  z  pralek , lodówek ,telewizora,

Prowadzenie pracy socjalnej. Podopieczni placówki ściśle współpracują  z kadrą schroniska w celu rozwiązywania swoich problemów  oraz bieżących spraw życia codziennego poprzez:

 • motywowanie  do leczenia w poradni  uzależnień i podjęcie terapii,
 •  nieodpłatną pomoc prawna i psychologiczną,
 • uzyskanie dowodu osobistego,
 • rejestrowanie się w urzędzie pracy w celu poszukiwania pracy,
 • aktywizowanie osób bezrobotnych do poszukiwania  pracy, pomoc przy pisaniu CV, bezpośrednie rozmowy z pracodawcami,
 • wspieranie w poszukiwaniu stałych miejsc zamieszkania, składanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,
 • pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, renty lub emerytury,
 • podjęcie niezbędnego leczenia , pomoc w uzyskaniu adresów specjalistów, rejestracja,
 • pomoc w rozwiązywaniu zaniedbanych spraw rodzinnych ,
 • wspieranie  działań w nawiązaniu zerwanych stosunków rodzinnych, powrót do rodziny,
 • pomoc w zagospodarowaniu osobom usamodzielniającym się,
 • wybór przychodni i  lekarza  pierwszego kontaktu,

ponadto:

 • angażowanie  podopiecznych w różne prace na rzecz społeczeństwa Bolesławca,
 • udział osób bezdomnych  w akcjach charytatywnych PCK,
 • drobne remonty  pomieszczeń  schroniska i  dbanie o otoczenie,
 • prace w kuchni,
 • bieżące prace porządkowe sal i pomieszczeń placówki.

Osoby przebywające w Schronisku zobowiązane są do przestrzegania Regulamin Schroniska

Bezdomność  to jedno z najgroźniejszych zjawisk patologii społecznej, najbardziej skrajny przejaw wykluczenia społecznego, związanego z brakiem miejsca zamieszkania, z brakiem pracy i środków do życia, często z uzależnieniem od alkoholu , narkotyków lub leków.

Dla społeczeństwa bezdomność stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i spokoju, a także niebezpieczeństwo epidemiologiczne. Problem bezdomności jest zjawiskiem nasilającym się w 2010 roku z pomocy skorzystało 79 osób a w roku 2011 roku  90 osób.

Funkcjonowanie Schroniska jest niewątpliwie mocną stroną systemu pomocy społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do Bolesławca i  gmin sąsiadujących, które nie posiadają takich placówek.

Polski Czerwony Krzyz  w Bolesławcu podejmuje wiele działań  mających na celu  ograniczenie zjawiska bezdomności w rejonie bolesławieckim. Istnieje wiele przyczyn bezdomności, najczęściej występujące to:

-pogłębiające się ubóstwo pewnych warstw społecznych,

-utrata pracy i długotrwałe bezrobocie,

-brak lub zniszczenie więzi rodzinnych (rozpad rodziny),

-alkoholizm i inne uzależnienia,

-eksmisje,

-opuszczenie zakładu karnego przy braku możliwości powrotu do mieszkania.

Problem stanowią osoby bezdomne, które nie chcą przestrzegać Regulaminu – nadużywające alkoholu. W palcówce brak jest pomieszczenia – izolatki dla osób przywożonych z miasta – o wyniszczonym organizmie, zawszonych i bardzo zaniedbanych. Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu z braku pomieszczeń nie może zapewnić  dodatkowego schronienia osobom, które nie chcą przestrzegać Regulaminu Schroniska.