Honorowe Krwiodawstwo

Sprawozdanie Klubu HDK PCK za rok 2023

1Nazwa Klubu
MIEJSKI KLUB HDK PCK im dr Jadwigi Waśko-Kwasza przy Oddziale Rejonowym PCK w Bolesławcu
2Data powstania KlubuV 1967
3Data nadania sztandaru05.12.2003 imię nadano 18.05.2012 r.
4Adres Klubu
OR PCK W BOLESŁAWCU UL. ALEJA TYSIĄCLECIA 32D/4
5Ostatnie odznaczenie nadane KlubowiSrebrny Medal za Zasługi dla Dolnego Śląska VI 2022
6Łączna ilość oddanej krwi
Ilość donacji
562950 ml
1251
7IMIĘ I NAZWISKO PREZESA  
– telefon 
Miejsce spotkań członków i sympatyków klubu
Roman Bodak
telef.510 825 346
 
ul. Mickiewicza 7/1,   każdy czwartek godz. od 14  do 17

 

Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat – od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Co prawda, za sprawy związane z przetwarzaniem krwi odpowiada służba krwi podległa Krajowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, jednak planowe i rytmiczne zaopatrzenie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom.

Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i obecnie zrzesza blisko 200.000 członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków.

Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub nauki. Podejmowane przez nie inicjatywy to m.in.: doraźne akcje poboru np. w odzewie na apel służby zdrowia, szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy lub imprezy sportowe. Rady HDK działają przy zarządach PCK wszystkich szczebli, a ich działalność dotyczy przede wszystkim koordynacji i inspiracji prac klubów oraz współpracy ze służbą krwi. Nad całokształtem prac Ruchu oraz jego ogólnopolską strategią czuwa, powołana przy Zarządzie Głównym PCK, Krajowa Rada HDK.

Drodzy Krwiodawcy, jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu HDK. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla potrzebujących Waszej krwi – szansa i bezcenny dar życia. Dziękujemy.

STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

 

zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.

1. Statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanym w dalszym ciągu „Statusem HDK”, objęci są honorowi dawcy krwi, którzy:

  • W celu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka bezinteresownie oddają krew lub jej składniki z własnej woli, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, czy to w formie pieniężnej czy w naturze, które mogą być uznane za bezpośredni ekwiwalent pieniężny i działają zgodnie z podstawowymi zasadami Czerwonego Krzyża, stanowiącymi najpełniejsze potwierdzenie idei ludzkiego braterstwa.
  •  Są członkami zwyczajnymi Polskiego Czerwonego Krzyża w rozumieniu §11.1 statutu PCK.
  •  Są krwiodawcami wspierającymi działania Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz rozwoju ruchu HDK PCK.

2. Nie są uważane za wynagrodzenie:

a) napoje i posiłek regeneracyjny podawane po oddaniu krwi lub jej składników,

b) badanie lekarskie wykonane honorowemu dawcy krwi w celu upewnienia się czy stan jego zdrowia pozwala na donację,

c) opieka nad honorowym dawcą po oddaniu przez niego krwi lub jej składników,

d) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa dwynagrodzenia oraz w czasie wykonywania badań lekarskich, zaleconych honorowemu dawcy krwi przez lekarza publicznej służby krwi,

e) przedmioty o charakterze propagandowym wręczone dawcy krwi,

f) środki uzyskane z Funduszu Pomocy HDK PCK,

g) korzystanie z nabytych uprawnień do:

– ulg i zniżek przy zakupie leków,

– otrzymywania bezpłatnie leków,

– ulg i zwolnień z opłat za przejazdy środkami komunikacji masowej,

– ulgi podatkowej,

h) nagrody i upominki otrzymywane za udział w konkursach HDK,

i) nagrody i gratyfikacje otrzymywane za inne niż oddawanie krwi działania na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa.

3. Przy oddawaniu i pobieraniu krwi i jej składników należy przestrzegać następujących zasad i reguł postępowania:

a) dobrowolność w oddawaniu krwi i jej składników, w jakiejkolwiek postaci,

b) anonimowość dawcy i biorcy (poza uzasadnionymi przypadkami).

4. Honorowy dawca krwi PCK ma obowiązek:

a) dbać o swój stan zdrowia oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia, wiedząc, jakiemu celowi służy jego działalność i oddawanie krwi,

b) wyróżniać się postawą etyczną, zasługującą na uznanie społeczne,

c) być rzecznikiem idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

d) co najmniej raz w roku bezinteresownie oddać swoją krew lub jej składniki,

e) w przypadku braku możliwości oddania krwi, wynikającej ze stanu zdrowia – aktywnie uczestniczyć w propagowaniu idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

f) uzgadniać z pracodawcą termin zamierzonego oddania krwi lub związanego z tym badania lekarskiego,

g) rzetelnie informować lekarza przeprowadzającego badania lekarskie przed poborem krwi o wszelkich zauważonych u siebie zmianach w stanie zdrowia oraz chorobach przebytych w okresie poprzedzającym oddanie krwi, przyjmowanych lekach, a także zdarzeniach mogących mieć znaczenie przy kwalifikacji do oddania krwi lub jej składników,

h) przestrzegać postanowień „Regulaminu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK”,

i) przestrzegać postanowień niniejszego „Statusu”

5. Honorowemu dawcy krwi PCK przysługują uprawnienia, gwarantowane stosownymi przepisami prawnymi:

a) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz w czasie wykonywania badań lekarskich, zaleconych przez lekarza publicznej służby krwi,

b) posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi,

c) ulgi i zwolnienia z opłat za leki,

d) zrzeszanie się w Klubach HDK PCK na zasadach określonych w „Regulaminie Klubów HDK PCK”,

e) możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża,

f) możliwość otrzymania za zasługi w promocji i rozwoju honorowego krwiodawstwa odznaczeń państwowych na warunkach określonych w „Zasadach wyróżniania i odznaczania honorowych dawców krwi PCK”.

6. Niniejszy Status HDK opracowany został na podstawie „Kodeksu Etycznego Honorowego Krwiodawstwa”, aprobowanego przez XXIV Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Manili w 1981 r. oraz „Oświadczenia w sprawie etyki ochotniczego – nieodpłatnego dawstwa krwi Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca” – Genewa sierpień 1990 r.

7. Status niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc Status Honorowego Dawcy Krwi zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14 grudnia 1994 r.

Prawa i Przywileje Honorowych Dawców Krwi

1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.

2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.

3. Tytuł i odznaka „Zasłużony Dawca Krwi” (nadaje PCK) przysługuje:

kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub co najmniej 15 litrów osocza, co odpowiada 10 donacjom krwinek płytkowych, pobranych metodą aferezy,

mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub co najmniej 20 litrów osocza, co odpowiada 12 donacjom krwinek płytkowych, pobranych metodą aferezy.

4. Honorowemu Dawcy, który oddał co najmniej 20 l krwi lub innych, równoważnych składników mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (nadaje ją Minister Zdrowia).

5. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:

zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,

zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,

posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj. 8 czekolad),

– uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń aptek – dodatkowa zniżka na niektóre leki (zasłużonemu honorowemu dawcy krwi art. 10, ustawy o publicznej służby krwi),

dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień – ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi,

– publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13, w/w ustawy).

6. Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania.