Oddział Rejonowy PCK

Organizacja pozarządowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. nr 41, poz. 276)

Polski Czerwony Krzyż  , Dolnośląski Oddział Zarządu Okręgowego we Wrocławiu, Zarząd  Oddziału Rejonowego w Bolesławcu

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000225587

 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec  ul.: Aleja Tysiąclecia 32d/4

  tel./fax:  75 735 25 22

e-mail:   : boleslawiec@pck.org.p

  Numer rachunku     06 10202137 0000 9802 0048 5573 

                                                PKO BP S.A. O/ Bolesławiec,

NIP: 896-10-00-287      nr REGON: ….. 007023731


Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania :

a) Zbigniew Herbut –  Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bolesławcu

b Grzegorz Prystupa – Wiceprezes Zarządu  Oddziału Rejonowego  PCK w Bolesławcu ,

c) Danuta Zielińska – Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK                        w Bolesławcu.